فراخوان دريافت جايزه جذب سرمايه خارجي طي سال 1390

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران سطح استان می رساند، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در نظر دارد به واجدین شرایط دریافت جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی جایزه جذب سال ۹۰ را اختصاص دهد.

شرایط ثبت نام:

 

الف)اشخاص حقوقيغيردولتي ايراني كه با مشاركت اشخاص حقوقي و حقيقي خارجي وايراني تشكيلگرديده و براساس طرق قيد شده در ماده (3) قانون تشويق و حمايت ازسرمايه‌گذاريخارجي مشاركت نموده و مجوز سرمايه گذاري خارجي اخذنموده و طي سال1390 سرمايه خارجي جذب نموده اند(شركت مشترك) و

 ب) اشخاص حقوقي غيردولتي ايراني ياخارجي كه در زمينه ارزيابي و بازاريابيفعاليت نموده و  با اشخاص موضوعبند الف قرارداد همكاريداشته و در جذب سرمايه‌خارجي موثر بوده اند( بازارياب)،

 مي رساند به منظور بهره مندي از جايزهجذب سرمايه خارجي درخواستهاي كتبي خود رابه همراه مستندات ثبت ورود سرمايه‌هايخارجي مورد تائيد اين سازمان براي سال 1390 به صورت كتبي بهسازمان ارائه و شماره ثبت دريافتنمايند.(آخرين مهلت دريافت شماره ثبت از دبيرخانهاين سازمان 15/12/1390).

 

نحوه توزيع جايزه:

 

رديف

حالت

واجد شرايط

درصد توزيع

1

بدون استفاده از بازارياب

شركت مشترك

100درصد

 

با استفاده از بازارياب

سرمايه وارده طي سال

كمتراز(1) ميليون دلار

بين(1)تا(10) ميليون دلار

بيش از (10) ميليون دلار

2

الف

شركت مشترك

50درصد

70درصد

85درصد

ب

‌بازارياب

50درصد

30درصد

15درصد


خواهشمند است جهت ارسال مدارک پس از تکمیل فرم ثبت نام آنرا به آدرس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و یا به آدرس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان بوشهر ارسال نمایید.

دانلودفرم درخواست ثبت نام

 


در تاریخ : ۱۳۹۰ يکشنبه ۹ بهمن