فراخوان سرمايه گذاري اجراي پروژه هتل شهرداري بندر بوشهر

شهرداري بوشهر در نظر دارد احداث پروژه هتل به روش سرمايه گذاري مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط اعم از سرمايه گذار داخلي و خارجي واگذار نمايند


در تاریخ : ۱۳۹۰ يکشنبه ۹ بهمن