اطلاعات تماس با کارکنان


نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

ایمیل

سکینه خوش منش

سرپرست معاونت اقتصادی

077-33335145

skhoshmanesh@gmail.com

زهرا خزاعی

کارشناس سرمایه گذاری

077-33335145

investinbu@gmail.com