اعضا ستاد سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی

 

دکتر مصطفی سالاری

سمت

استاندار بوشهر و رییس ستاد سرمایه گذاری

شماره تماس

 

نام و نام خانوادگی

 

نام و نام خانوادگی

 Bayat.jpeg

رضا عوض پور

محمد جواد بیات

سمت

سمت

معاون برنامه ریزی و نائب رییس ستاد

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد

شماره تماس

شماره تماس

 

 

نام و نام خانوادگی

 

نام و نام خانوادگی

 

حمیدرضا پناه

عباس تابش

سمت

سمت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو ستاد

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت و عضو ستاد

شماره تماس

شماره تماس

 

 

نام و نام خانوادگی

 

نام و نام خانوادگی

 

مهندس محمد تقی منوچهری

دکتر حسین دلشب

سمت

سمت

مدیر کل جهاد و کشاورزی و عضو ستاد

مدیر کل حفاظت از محیط زیست و عضو ستاد

شماره تماس

شماره تماس