اعضا مرکز خدمات سرمایه گذاری


 

نام و نام خانوادگی

دکتر مصطفی سالاری


سمت

استاندار بوشهر و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری

شماره تماس

 

نام و نام خانوادگی

 

نام و نام خانوادگی

 Bayat.jpeg

رضا عوض پور

محمد جواد بیات

سمت

سمت

معاون برنامه ریزی و عضو مرکز

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رییس مرکز خدمات

شماره تماس

شماره تماس

33553751

33323080

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

 

حمید رضا پناه

سید حسین حسینی محمدی

سمت

سمت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو مرکز

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت و عضو مرکز

شماره تماس

شماره تماس

5553633

33559638

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

مهندس محمد تقی منوچهری

 دکتر حسین دلشب

سمت

سمت

مدیر کل جهاد و کشاورزی و عضو مرکز

مدیر کل حفاظت از محیط زیست و عضو مرکز

شماره تماس

شماره تماس

2524188

3537063

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

UnKnown.png

محمد ابراهیم فروزانی

سید علی اصغر عربلو

سمت

سمت

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو مرکز

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه و عضو مرکز

شماره تماس

شماره تماس

2527280

3540078

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

بهنام نوروزی

اصغر پیرهادی

سمت

سمت

ناظر گمرکات استان و عضو مرکز

مدیرکل ثبت اسناد و املاک و عضو مرکز

شماره تماس

شماره تماس

2526351

2530784

نام و نام خانوادگی

http://investinbu.ir/newsimages/People/mr.safavi.jpg

نام و نام خانوادگی

مهدی صفوی

مهدی یوسفی

سمت

سمت

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و عضو مرکز

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و عضو مرکز

شماره تماس

شماره تماس

4550213

 

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

فرزاد رستمی

عبدالله آورا

سمت

سمت

مدیر کل راه و شهرسازی و عضو مرکز

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و عضو مرکز

شماره تماس

شماره تماس

4543806

4554540

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی


ناصر هاشمی

کریم ریگی زادگان

سمت

سمت

مدیرکل مالیاتی و عضو مرکز

شورای هماهنگی بانکها و عضو مرکز

شماره تماس

شماره تماس

2524030