اهداف و وظايف ستاد

وظایف ستاد سرمایه گذاری

1-     رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران

2-    حذف مقررات غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی

 

 

 

رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران

- ستاد مکلف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رییس ستاد دستور تجدید رسیدگی به درخواست متقاضی را صادر می نماید.

 

- فرد یا افراد متخلف توسط رییس ستاد به هیات تخلفات اداری ذیربط معرفی می شوند.

- جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای مطلق حاضرین معتبر است.

- لازم است اعضای ستاد در جلسات ستاد حضور داشته باشند و  در صورت عدم امکان حضور نماینده ایشان حتماً بایستی با معرفی نامه کتبی در جلسه ستاد حضور یابد و در غیر اینصورت نماینده مزبور حق رای ندارد

- ستاد سرمایه گذاری بدون هیچگونه مسامحه و مصلحت اندیشی به تخلفات دستگاههای اجرایی در روند صدور مجوزها و یا عدم اجرای مصوبات ستاد سرمایه گذاری رسیدگی نموده و مکلف است مصوبات را تا احراز رضایت شاکی یا تبرئه شدن متشاکی پیگیری نماید.

 

 

حذف مقررات غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی

 

- فرایند صدور مجوزها به گونه ای تنظیم شود که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا پاسخ متقاضی داده شود.

- مقررات ناظر بر صدور مجوزها به گونه ای بازبینی، اصلاح، حذف یا تدوین شود که متقاضی ظرف مقرر(ده - روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید.

- چاپ بروشور و سایر اقلام تبلیغاتی به منظور اطلاع رسانی به کارآفرینان و سرمایه گذاران در خصوص وجود این ظرفیت قانونی.

- تشکیل جلسات جانبی ستاد با موضوع مقررات زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی و ارائه پیشنهادات به مرکز.