بازدید هیات سفرای آمریکای لاتین از بوشهر

بازدید نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین از فرصتهای و توانمندیهای سرمایه گذاری استان بوشهر

تاریخ : ۱۳۹۱ دوشنبه ۱۸ ارديبهشت

 1