فرم شکایت متقاضیان سرمایه گذاری

فرم شکایت متقاضیان سرمایه گذاری جهت ارائه به هیئت بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراض متقاضیان سرمایهگذاری،موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح موازی از قانون چهارم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجزای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی


مشخصات شاکی(شخص حقیقی /شخص حقوقی )جنسیت
نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
نام مرجع مسئول صدور مجوز یا ارائه دهنده خدمات مورد تقاضا
عنوان مجوز یا خدمت تقاضا شده
شماره ارجاع/شماره پرونده در دستگاه متشاکی
علت اعتراض


توضیحات:
شرح مختصری از اقدامات متقاضی (معترض) برای اخذ مجوز یا خدمت قبل از اعتراض
فهرست مدارک مرتبط ضمیمه شده
شماره تماس متقاضی
نمونه: 989108881111
پست الکترونیک  
نشانی
تاریخ ارائه مطالب