نشست مشترک مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر با نمایندگان شرکت JFE ژاپن در ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ، در جلسه ای که در روز دوشنبه مورخ 13/2/95 با نمایندگان شرکت JFE ژاپن در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور جناب آقای بیات مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان و نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری و خانم خوشمنش سرپرست محترم معاونت اقتصادی و کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار گردید

 به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ، در جلسه ای که در روز دوشنبه مورخ 13/2/95 با نمایندگان شرکت JFE ژاپن در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور جناب آقای بیات مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان و نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری و خانم خوشمنش سرپرست محترم معاونت اقتصادی و کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار گردید، پس از معرفی پتانسیل ها و فرصتهای سرمایه گذاری استان، مدیرعامل شرکت ققنوس انرژی بین الملل و نماینده ی شرکت JFE به معرفی این شرکت پرداختند و حوزه های مورد نظر شرکت جهت سرمایه گذاری را مشخص نمودند. در ادامه پس از بحث و بررسی اولویتهای سرمایه گذاری استان، مقرر گردید شرکت مذکورپس از بررسی بیشتر به صورت مکتوب زمینه های موردنظر جهت سرمایه گذاری را به مرکز خدمات اعلام دارد و مرکز خدمات سرمایه گذاری جهت عملیاتی نمودن پروژه های مورد نظر شرکت، هماهنگی لازم با دستگاه های متولی بعمل آورد.


در تاریخ : 1395/2/13 16:21