فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر ( نوبت اول)

حداث و بهره برداری در قالب قرارداد (ساخت بهره برداری انتقال) بر اساس دستورالعمل ماده 27 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به بخش غیر دولتی از طریق رقابت عمومی واگذار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر، اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در نظر دارد اجرای تکمیل تعدادی از پروژه های خود را از طریق جذب سرمایه گذار واگذار نماید. احداث و بهره برداری در قالب قرارداد (ساخت بهره برداری انتقال) بر اساس دستورالعمل ماده 27 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به بخش غیر دولتی از طریق رقابت عمومی واگذار می گردد. از این رو از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط متقاضی در این خصوص تقاضا می شود جهت ثبت نام و اخذ مدارک و فرم های لازم اقدام نمایند.

جهت دریافت مدارک کلیک کنید


در تاریخ : 1395/6/1 13:36