فصل اول -اطلاعات عمومی (1-19)

فصل دوم-قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (20-50)

فصل سوم-نظام پذیـــرش(51-57)

فصل چهارم-سرمایه گذار خارجی(58-73)

فصل پنجم-انتقالات ارزی(74-78)

فصل ششم-مسائل مالیاتی و گمرکی (79-89)

فصل هفتم-تسهیلات و معافیت های مالیاتی و گمرکی(90-99)

فصل هشتم-سایر تسهیلات و معـافیت ها(100-101)

فصل نهـم-متفرقه(102-106)

ا
دی ان ان