ا

دانلود فرم ها

شرایط اعطای تسهیلات ریالی

متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ریالی "بخش چهارم ( اشخاص مجاز)" مصوب هیأت امنا صندوق توسعه ملی را دارا باشند. همچنین طرح های ارایه شده توسط متقاضیان دریافت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی می بایست مطابق با بخش سوم  نظامنامه ریالی در چارچوب فهرست اولویت های پرداخت تسهیلات ریالی مندرج در پیوست شماره ۴ باشد.

شرایط اعطای تسهیلات ارزی 
متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ارزی "بخش پنجم ( اشخاص مجاز)" مصوب هیأت امنا صندوق توسعه ملی را دارا باشند. همچنین طرح های ارایه شده از طرف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی می بایست مطابق با بخش چهارم  نظامنامه ارزی در چارچوب فهرست اولویت های پرداخت تسهیلات ارزی مندرج در پیوست شماره ۳ باشد.

دی ان ان